paulinamalinska

Temat: PyTaNkO
YO ZIOMY mam pytanie czy ktos wie jakie sa paramatry simsona Sr50/szer/wys i parametry silnika. Te wszystkie informacje znajdziesz w książce pt: Jeżdże motorowerem Simson" do ściągnięcia w dziale...
Źródło: simsonrulez.fora.pl/a/a,9539.htmlTemat: typy simsona
MODEL S51 Produkowany od 1980 roku, przeznaczony przede wszystkim dla młodych użytkowników. Wyposażony w silnik M531/541 zblokowany ze^ skrzynką biegów z klinem przesuwnym. S51N wersja podstawowa, z ubogim wyposażeniem elektrycznym i trzybiegową skrzynką biegów (produkcję zakończono w roku 1988), S51 B1 -3: wersja wyposażona również w trzybiegową skrzynkę biegów, ma wyposażenie elektryczne z lampami kierunkowskazów, światłem postojowym, 25 W...
Źródło: motoryzacja1.fora.pl/a/a,6.html


Temat: WSZYSTKO O SIMSONACH
Oto pierwszy MODEL S51 Produkowany od 1980 roku, przeznaczony przede wszystkim dla młodych użytkowników. Wyposażony w silnik M531/541 zblokowany ze skrzynką biegów z klinem przesuwnym. S51N: wersja podstawowa, z ubogim wyposażeniem elektrycznym i trzybiegową skrzynką biegów (produkcję zakończono w roku 1988), S51 B1 -3: wersja wyposażona również w trzybiegową skrzynkę biegów, ma wyposażenie elektryczne z lampami kierunkowskazów, światłem postojowym, 25 W...
Źródło: lesznagorna.fora.pl/a/a,222.html


Temat: Zap?on Bateryjny
Nie jest to mo?e tuning, ale ja uwa?am to rozwi?zanie za pewnego rodzaju ulepszenie. Zaczn? od pocz?tku – jak kupi?em swoj? CZ by?a w s?abym stanie (ale silnik cyka?) nie mia?a cewek w pr?dnicy, mia?a za to wielki akumulator przyczepiony na drut do dolnej p??ki przedniego zawieszenia (oczywi?cie o ?adowaniu nie by?o mowy). Ju? po pierwszych pr?bach samodzielnego odpalania ledwo chodzi?em. Doszed?em do wniosku, ?e trzeba zapoda? zwyk?e cewki. Uda?o mi si? dosta? lekk? przer?bk? cewki zap?onowej od WSK-i. Po jej za?o?eniu CZ ledwo chodzi?a i w og?le same problemy. Postanowi?em powr?ci? do pierwotnej postaci, ale mocno ulepszonej. I tak kupi?em: dwie cewki od motorynki 2x3V (kupi?em od motorynki, poniewa? s? tanie ?atwo dost?pne i po??czone szeregowo daj? stosunkowo du?y pr?d), akumulator kwasowy 6V 6Ah (bardzo malutki) i co najwa?niejsze mostek prostowniczy opr?cz tego jeszcze kilka pierd??, o kt?rych nie warto wspomina? (z wyj?tkiem w??cznika i oprawki bezpiecznika – obie te rzeczy s? bardzo wa?ne). Cewki wymaga?y przer?bki (wiem, ?e to wariactwo, ale umocowa?em ka?d? na jednej ?rubie). Nale?a?o wyj?? fabryczne bolce mocuj?ce (uci?? i wybi?) i jeden o powsta?ych w ten spos?b otwor?w powi?kszy? (zale?y, jaki kto ma gwint w stojanie – ja mam M4). Opr?cz tego troch? spi?owa?em jedn? i drug? tak ?eby przypadkiem nie tar?y o magnesy. Mocowanie na jednej ?rubie ma zasadniczy plus – dzi?ki temu mog?em ustawi? cewk? w dowolnej pozycji. Skoro cewki s? ju? zamocowane to mo?na przej?? do akumiego. Nie wiem czy tak jest w ka?dej CZ, ale ja zamocowa?em sw?j na uchwycie pod bakiem (ma?y kawa?ek blachy z dwoma otworami). Zrobi?em solidny uchwyt i po sprawie. Je?eli chodzi o zamocowanie mostka to jest on super ma?y, a w dodatku fabrycznie ma otw?r. Kondensatora nie mam w pr?dnicy, wi?c na jednej ?rubie umocowa?em mostek i kondensator (miejsce praktycznie dowolne – byleby kondi dotyka? do masy). ??czymy cewki szeregowo tak jak jest to pokazane na schemacie (cewki ??czymy kr?tkim przewodem poprzez lutowanie) i wyprowadzamy przewody przeciwnych biegun?w na zewn?trz pr?dnicy. W naszym projekcie zastosowano cewki od "motorynki", jak wiadomo ka?da z cewek ma po 3V co w po??czeniu szeregowym daje 6V, je?li zastosujemy inne cewki, z kt?rych ka?da b?dzie dawa?a napi?cie 6V, to uzyskamy napi?cie 12V. (w takim przypadku musimy oczywi?cie zastosowa? akumulator 12V). Przewody od cewek nale?y po??czy? z mostkiem prostowniczym, mo?na tu zastosowa? dowolny mostek prostowniczy, w naszym projekcie zastosowany zosta? mostek prostowniczy 10A/100V (dost?pny w ka?dym sklepie elektrycznym). Doskonale pasuje tu mostek np. od WSK-i 175 lub Simsona SR50. Parametry mostka nale?y dobra? do mocy cewek i zastosowanego napi?cia. Ujemne wyprowadzenie mostka ??czymy z mas? motocykla, dodatnie nale?y natomiast po??czy? z dodatnim biegunem akumulatora, nie zapominaj?c o wstawieniu bezpiecznika w celu zabezpieczenia instalacji przed zwarciem. (bezpiecznik nale?y dobra? odpowiednio do mocy pr?dnicy i napi?cia instalacji). Oprawk? do bezpiecznika mo?emy naby? w sklepie z artyku?ami elektrycznymi b?d? motoryzacyjnymi. Cewk? wysokiego napi?cia mo?na bez problemu dobra? od np. Jawki 50 b?d? Simsona, oczywi?cie ka?da inna cewka o podobnych parametrach b?dzie dobrze spe?nia? swoj? rol?. Cewk? mo?na zamontowa? gdziekolwiek, jej biegun ujemny (zazwyczaj oznaczony 1) ??czymy z przerywaczem i kondensatorem, a dodatni ??czymy przez ww. bezpiecznik i w??cznik do plusowego zacisku na akumulatorze. Wy??cznik mo?na zastosowa? dowolny (byle niezbyt ma?y). Co do kondensatora to radzi?bym zastosowa? kondensator od popularnego malucha. (tani, ?atwo dost?pny i niezawodny) oraz wyprowadzi? go na sta?e z pr?dnicy, co przyczyni si? do wyd?u?enia jego ?ywotno?ci (ni?sza temperatura w jakiej musi on pracowa?). Mo?na go umie?ci? w dowolnym miejscu pami?taj?c, aby mia? "mas?". Do instalacji nale?y oczywi?cie zastosowa? sprawny akumulator, poniewa? to od niego b?dzie poprawna praca zap?onu. Najlepiej zastosowa? akumulator jak najmniejszych gabaryt?w i umie?ci? go w dogodnym dla nas miejscu (nale?y zwr?ci? uwag? na to, aby dost?p do akumulatora nie by? utrudniony, poniewa? to b?dzie utrudnia?o nam jego obs?ug?). Akumulator nie mo?e r?wnie? mie? zbyt du?ej pojemno?ci, poniewa? mog? wyst?pi? problemy z ?adowaniem. Co do monta?u instalacji najlepiej zastosowa? przewody o przekroju 0,75-1,5mm2, mo?na je po??czy? w wi?zki co korzystnie wp?ynie na estetyk? oraz ?atwo?? napraw. Do po??cze? mi?dzy poszczeg?lnymi elemetami mo?emy u?y? z??czek konektorowych lub po??cze? ?rubowych (kostki) albo wszystko po??czy? bezpo?rednio poprzez lutowanie. Po zako?czonym monta?u dobrze jest sprawdzi? warto?? napi?cia ?adowania miernikiem. Zalety takiego zap?onu to pewna iskra od najmniejszych obrot?w silnika w ka?dych warunkach co korzystnie wp?ywa na rozruch. Oczywi?cie pokazany projekt jest tylko przyk?adowy, mo?na go dowolnie zmodyfikowa? trzymaj?c si? og?lnie przyj?tego schematu. Fotki poszczeg?lnych element?w – dodam wkr?tce. P?ki co to tutaj macie schemat (zdj?cie poka?e sie w pe?nym rozmiarze jak zmaksymalizujecie okno i klikniecie "od?wie?"): http://www.fotosik.pl/pok...2no1cek2js.html
Źródło: czcross.com/viewtopic.php?t=298